โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ได้รับรางวัลสุดยอด 152 โรงเรียน ลดใช้พลังงานระดับจังหวัด
ได้รับทุนการศึกษา 250,000 บาท


เข้าสู่หน้าหลัก